NGƯỜI LÀM ĐẦU MỐI VÀ LỊCH CUNG CẤP THÔNG TIN

  • Họ và tên: Đào Thị Ái Thùy
  • Số điện thoại: 0256 3522330
  • Địa chỉ thư tín: Số 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Email: thuydta@skhcn.binhdinh.gov.vn
  • Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của công dân trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

  Mẫu phiếu: yêu cầu cung cấp thông tinvăn bản chấp thuận

   

  HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

  - Bước 1: Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin được công khai

  - Bước 2: 

  + Trường hợp thông tin công dân tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin được công khai, đề nghị tải Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (Phụ lục 01a hoặc 01b) và điền thông tin gửi Phiếu đến Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ email của người làm đầu mối cung cấp thông tin (địa chỉ email)

  + Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin có điều kiện thì người yêu cầu cung cấp thông tin phải kèm theo văn bản chấp thuận của cá nhân, tổ chức liên quan được thực hiện theo Phục lục 06

   

   

   

  DANH MỤC THÔNG TIN ĐƯỢC CÔNG KHAI

  1. Văn bản quy phạm pháp luật.

  2. Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Sở

  3. Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở

  4. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu được đưa ra lấy ý kiến người dân

  5. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở

  6. Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn do Sở phụ trách

  7. Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường. kết luận kiểm tra, thanh tra, liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành.

  8. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, thư điện tử công vụ của Sở và người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; nội quy, quy chế do Sở ban hành

  9. Thông tin về tuyển dụng

  10. Báo cáo công tác định kỳ

  11. Báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; Thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học

  12. Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật