Công tác thanh tra KH&CN

STT Số quyết định Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 486/QĐ SKHCN 01/11/2022 Về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Tải về
2 440/QDD-SKHCN 22/09/2022 Quyết định thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2022 Tải về
3 399/QĐ SKHCN 08/08/2022 Thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn,chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với các thiết bị điiện điện tử Tải về
4 323/QĐ-SKHCN 07/07/2022 Quyết định thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường trong kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách có sử dụng taximet Tải về
5 256 /QĐ-SKHCN 15/06/2022 Thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2022 Tải về
6 208/QĐ-SKHCN 01/06/2022 Thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2022 Tải về
7 183/QĐ-SKHCN 18/05/2022 Thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ năm 2022 Tải về
8 157/QĐ-SKHCN 28/04/2022 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng năm 2022 Tải về
9 108 / QĐ-SKHCN 31/03/2022 Quyết định Thanh tra về việc Quản lý tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022 Tải về
10 93 / QĐ-SKHCN 21/03/2022 Quyết định Thanh tra về việc Quản lý tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022 Tải về
11 65/QĐ SKHCN 07/03/2022 Thanh tra việc chấp hành các quy định Pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu năm 2022 Tải về
12 39/QĐ SKHCN 21/01/2022 Thanh tra việc chấp hành các quy định Pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu năm 2022 Tải về
13 373/QĐ-SKHCN 11/11/2021 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu. Tải về
14 344/QĐ-SKHCN 01/11/2021 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu Tải về
15 322/QĐ-SKHCN 18/10/2021 Quyết định về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Tải về
16 67/QĐ-SKHCN 26/03/2021 Quyết định thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021 Tải về
17 51/QĐ-SKHCN 12/03/2021 Quyết định thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021 Tải về
18 13/QĐ-SKHCN 25/01/2021 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2021. Tải về
19 08/QĐ-SKHCN 08/01/2021 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2021 Tải về
20 363/QĐ-SKHCN 10/12/2020 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2020. Tải về
21 282/QĐ-SKHCN 29/09/2020 Về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị Tải về
22 139/QĐ-SKHCN 25/05/2020 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách có sử dụng taximet Tải về
23 44/QĐ-SKHCN 09/03/2020 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2020 Tải về
24 28/QĐ-SKHCN 24/02/2020 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2020 Tải về
25 04/QĐ-SKHCN 13/01/2020 Về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị; Tải về
26 340/QĐ-SKHCN 05/11/2019 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2019 Tải về
27 322/QĐ-SKHCN 21/10/2019 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2019 Tải về
28 290/QĐ-SKHCN 30/09/2019 Thanh tra hành chính về trách nhiệm thủ trưởng cơ quan đơn vị chấp hành pháp luật về khiếu nại,tố cáo về phòng chống tham nhũng Tải về
29 277/QĐ-SKHCN 09/09/2019 Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện , điện tử Tải về
30 243/QĐ-SKHCN 19/08/2019 Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện , điện tử Tải về
STT Số kết luận Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 959/KL SKHCN 21/11/2022 Về việc thanh tra trách nhiệm Giám đốc Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Tải về
2 796/KL-SKHCN 13/10/2022 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2022 Tải về
3 664/KL SKHCN 09/09/2022 Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn,chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với các thiết bị điiện điện tử Tải về
4 548/KL-SKHCN 22/07/2022 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường trong kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách có sử dụng taximet Tải về
5 482/KL-SKHCN 29/06/2022 Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2022 Tải về
6 337/KL-SKHCN 12/05/2022 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng năm 2022 Tải về
7 273 / KL-SKHCN 19/04/2022 Kết luận Thanh tra về việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022 Tải về
8 274 / KL-SKHCN 19/04/2022 Kết luận thanh tra về việc Quản lý tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022 Tải về
9 174/KL SKHCN 14/03/2022 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định Pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu năm 2022 Tải về
10 895/KL-SKHCN 25/11/2021 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu Tải về
11 800/KL-SKHCN 01/11/2021 Kết luận về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Tải về
12 280/KL-SKHCN 16/04/2021 Kết luận thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021 Tải về
13 281/KL-SKHCN 16/04/2021 Kết luận thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021 Tải về
14 93/KL-SKHCN 04/02/2021 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2021. Tải về
15 1076/KL-SKHCN 23/12/2020 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2020 Tải về
16 871/KL-SKHCN 12/10/2020 Kết luận nội dung phản ánh, kiến nghị đối với nhà hàng gắn tên "Hệ thống Dê Nghĩa 79" Tải về
17 500/KL-SKHCN 10/06/2020 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách có sử dụng taximet Tải về
18 263/KL-SKHCN 31/03/2020 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2020 Tải về
19 112/KL-SKHCN 20/02/2020 Kết luận nội dung kiến nghị đối với Cty CP-DV bất động sản ANZHOMES Quy Nhơn. Tải về
20 895/KL-SKHCN 29/11/2019 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2019 Tải về
21 734/KL-SKHCN 07/10/2019 Về trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 Tải về
22 717/KL-SKHCN 01/10/2019 Kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện , điện tử Tải về
23 450/KL-SKHCN 01/07/2019 KL thanh tra về việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN năm 2019 Tải về
24 377/KL-SKHCN 03/06/2019 Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân năm 2019 Tải về
25 220/KL-SKHCN 03/04/2019 KL-2019-04 thanh tra về TCĐLCL xăng dầu 2019 Tải về
STT Số kế hoạch Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 29/KH-SKHCN 13/01/2022 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 Tải về
2 58/KH-SKHCN 26/01/2021 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Tải về
3 40/KH-SKHCN 21/01/2020 Chương trình kế hoạch công tác phong chống tham nhũng năm 2020 Tải về
4 722/KH-SKHCN 02/10/2019 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2020” của Sở Khoa học và Công nghệ Tải về
5 718/KH-SKHCN 02/10/2019 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2021” của Sở Khoa học và Công nghệ Tải về
6 87/KH SKHCN 18/02/2019 Chương trình kế hoạch công tác phong chống tham nhũng năm 2019 Tải về
7 131/KH SKHCN 18/10/2018 Chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của Sở KHCN đến năm 2020 Tải về
8 102/KH SKHCN 14/03/2018 Chương trình kế hoạch công tác phong chống tham nhũng năm 2018 Tải về
STT Số Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
STT Số Ngày ban hành Trích yếu Nội dung