Công tác thanh tra KH&CN

STT Số quyết định Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 406/QĐ SKHCN 17/11/2023 Về việc kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Tải về
2 345/QĐ SKHCN 18/10/2023 Về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học Tải về
3 324/QĐ-SKHCN 29/09/2023 Quyết định về việc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đo lường Tải về
4 214/QĐ-SKHCN 21/07/2023 Về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản liên quan Tải về
5 179/QĐ-SKHCN 29/06/2023 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng năm 2023 Tải về
6 155/QĐ-SKHCN 16/06/2023 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng năm 2023 Tải về
7 106/QĐ-SKHCN 27/04/2023 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường và nhãn hàng hóa Tải về
8 90/QĐ-SKHCN 13/04/2023 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường và nhãn hàng hóa Tải về
9 72/QĐ-SKHCN 24/03/2023 Thanh tra về việc quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2023 Tải về
10 39/QĐ-SKHCN 21/02/2023 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2023 Tải về
11 39/ /QĐ-SKHCN 21/02/2023 Thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2023 Tải về
12 486/QĐ SKHCN 01/11/2022 Về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Tải về
13 440/QDD-SKHCN 22/09/2022 Quyết định thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2022 Tải về
14 399/QĐ SKHCN 08/08/2022 Thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn,chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với các thiết bị điiện điện tử Tải về
15 323/QĐ-SKHCN 07/07/2022 Quyết định thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường trong kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách có sử dụng taximet Tải về
16 256 /QĐ-SKHCN 15/06/2022 Thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2022 Tải về
17 208/QĐ-SKHCN 01/06/2022 Thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2022 Tải về
18 183/QĐ-SKHCN 18/05/2022 Thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ năm 2022 Tải về
19 157/QĐ-SKHCN 28/04/2022 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng năm 2022 Tải về
20 108 / QĐ-SKHCN 31/03/2022 Quyết định Thanh tra về việc Quản lý tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022 Tải về
21 93 / QĐ-SKHCN 21/03/2022 Quyết định Thanh tra về việc Quản lý tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022 Tải về
22 65/QĐ SKHCN 07/03/2022 Thanh tra việc chấp hành các quy định Pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu năm 2022 Tải về
23 39/QĐ SKHCN 21/01/2022 Thanh tra việc chấp hành các quy định Pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu năm 2022 Tải về
24 373/QĐ-SKHCN 11/11/2021 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu. Tải về
25 344/QĐ-SKHCN 01/11/2021 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu Tải về
26 322/QĐ-SKHCN 18/10/2021 Quyết định về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Tải về
27 67/QĐ-SKHCN 26/03/2021 Quyết định thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021 Tải về
28 51/QĐ-SKHCN 12/03/2021 Quyết định thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021 Tải về
29 13/QĐ-SKHCN 25/01/2021 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2021. Tải về
30 08/QĐ-SKHCN 08/01/2021 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2021 Tải về
31 363/QĐ-SKHCN 10/12/2020 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2020. Tải về
32 282/QĐ-SKHCN 29/09/2020 Về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị Tải về
33 139/QĐ-SKHCN 25/05/2020 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách có sử dụng taximet Tải về
34 44/QĐ-SKHCN 09/03/2020 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2020 Tải về
35 28/QĐ-SKHCN 24/02/2020 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2020 Tải về
36 04/QĐ-SKHCN 13/01/2020 Về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị; Tải về
37 340/QĐ-SKHCN 05/11/2019 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2019 Tải về
38 322/QĐ-SKHCN 21/10/2019 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2019 Tải về
39 290/QĐ-SKHCN 30/09/2019 Thanh tra hành chính về trách nhiệm thủ trưởng cơ quan đơn vị chấp hành pháp luật về khiếu nại,tố cáo về phòng chống tham nhũng Tải về
40 277/QĐ-SKHCN 09/09/2019 Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện , điện tử Tải về
41 243/QĐ-SKHCN 19/08/2019 Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện , điện tử Tải về
STT Số kết luận Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 1148/KL-SKHCN 04/12/2023 Trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũn Tải về
2 1028/KL-SKHCN 14/11/2023 Việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học Tải về
3 956/KL-SKHCN 31/10/2023 Kết luận kiểm tra nhà nước về đo lường Tải về
4 720/KL-SKHCN 21/08/2023 Về việc chấp hành các quy định của Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản liên quan Tải về
5 596/KL-SKHCN 18/07/2023 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng Kết luận thanh tra năm 2023 Tải về
6 374/KL-SKHCN 16/05/2023 Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường và nhãn hàng hóa Tải về
7 257/KL-SKHCN 07/04/2023 Về việc quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2023 Tải về
8 177/KL-SKHCN 14/03/2023 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2023 Tải về
9 959/KL SKHCN 21/11/2022 Về việc thanh tra trách nhiệm Giám đốc Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Tải về
10 796/KL-SKHCN 13/10/2022 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2022 Tải về
11 664/KL SKHCN 09/09/2022 Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn,chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với các thiết bị điiện điện tử Tải về
12 548/KL-SKHCN 22/07/2022 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường trong kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách có sử dụng taximet Tải về
13 482/KL-SKHCN 29/06/2022 Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2022 Tải về
14 337/KL-SKHCN 12/05/2022 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng năm 2022 Tải về
15 273 / KL-SKHCN 19/04/2022 Kết luận Thanh tra về việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022 Tải về
16 274 / KL-SKHCN 19/04/2022 Kết luận thanh tra về việc Quản lý tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022 Tải về
17 174/KL SKHCN 14/03/2022 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định Pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu năm 2022 Tải về
18 895/KL-SKHCN 25/11/2021 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu Tải về
19 800/KL-SKHCN 01/11/2021 Kết luận về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Tải về
20 280/KL-SKHCN 16/04/2021 Kết luận thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021 Tải về
21 281/KL-SKHCN 16/04/2021 Kết luận thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021 Tải về
22 93/KL-SKHCN 04/02/2021 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2021. Tải về
23 1076/KL-SKHCN 23/12/2020 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2020 Tải về
24 871/KL-SKHCN 12/10/2020 Kết luận nội dung phản ánh, kiến nghị đối với nhà hàng gắn tên "Hệ thống Dê Nghĩa 79" Tải về
25 500/KL-SKHCN 10/06/2020 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách có sử dụng taximet Tải về
26 263/KL-SKHCN 31/03/2020 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2020 Tải về
27 112/KL-SKHCN 20/02/2020 Kết luận nội dung kiến nghị đối với Cty CP-DV bất động sản ANZHOMES Quy Nhơn. Tải về
28 895/KL-SKHCN 29/11/2019 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2019 Tải về
29 734/KL-SKHCN 07/10/2019 Về trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 Tải về
30 717/KL-SKHCN 01/10/2019 Kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện , điện tử Tải về
31 450/KL-SKHCN 01/07/2019 KL thanh tra về việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN năm 2019 Tải về
32 377/KL-SKHCN 03/06/2019 Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân năm 2019 Tải về
33 220/KL-SKHCN 03/04/2019 KL-2019-04 thanh tra về TCĐLCL xăng dầu 2019 Tải về
STT Số kế hoạch Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 88/KH-SKHCN 15/02/2023 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Tải về
2 29/KH-SKHCN 13/01/2022 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 Tải về
3 58/KH-SKHCN 26/01/2021 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Tải về
4 40/KH-SKHCN 21/01/2020 Chương trình kế hoạch công tác phong chống tham nhũng năm 2020 Tải về
5 722/KH-SKHCN 02/10/2019 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2020” của Sở Khoa học và Công nghệ Tải về
6 718/KH-SKHCN 02/10/2019 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2021” của Sở Khoa học và Công nghệ Tải về
7 87/KH SKHCN 18/02/2019 Chương trình kế hoạch công tác phong chống tham nhũng năm 2019 Tải về
8 131/KH SKHCN 18/10/2018 Chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của Sở KHCN đến năm 2020 Tải về
9 102/KH SKHCN 14/03/2018 Chương trình kế hoạch công tác phong chống tham nhũng năm 2018 Tải về
STT Số Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 278/BC-SKHCN 12/12/2023 Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 Tải về
2 276/BC-SKHCN 12/12/2023 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 Tải về
3 277/BC-SKHCN 12/12/2023 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 Tải về
4 107/BC-SKHCN 01/06/2023 Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2023 Tải về
5 108/BC-SKHCN 01/06/2023 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023 Tải về
6 109/BC-SKHCN 01/06/2023 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 Tải về
STT Số Ngày ban hành Trích yếu Nội dung