Văn bản pháp quy

STT Số quyết định Ngày ban hành Trích yếu
1 90/2023/QĐ-UBND 30/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
2 33/2023/NQ-HĐND 06/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
3 07/2022/QH15 16/06/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15
4 10/2021/TT-BKHCN 17/11/2021 Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN
5 38/2020/QĐ-TTg 30/12/2020 Quyết định ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
6 09/2020/TT-BKHCN 25/12/2020 Quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư
7 07/2020/TT-BKHCN 11/12/2020 Hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
8 72/2020/QH14 17/11/2020 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020
9 124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
10 04/2020/TT-BKHCN 28/09/2020 Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN ngày 28/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT- BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ q
11 63/2020/QĐ-UBND 08/09/2020 Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định
12 50/2020/QĐ-UBND 03/08/2020 Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định
13 14/2020/NQ-HĐND 17/07/2020 Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định
14 56/2020/QH14 28/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
15 63/2020/QH14 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
16 34/2019/QĐ-TTg 18/12/2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
17 17/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ KH&CN hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
18 2330/QĐ-UBND 08/07/2019 Quyết định v/v cử Đoàn công tác của Sở KH&CN đi thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Lào
19 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
20 04/2019/TT-BKHCN 26/06/2019 Quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
21 02/2019/TT-BKHCN 03/06/2019 Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
22 01/2019/TT-BKHCN 30/05/2019 Thông tư Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
23 1335/QĐ-BKHCN 24/05/2019 Qyuết định v/v Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2019
24 1533/QĐ-UBND 08/05/2019 Về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Chuyển giao công nghệ 2017 và các văn bản dưới luật có liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ
25 1461/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN trên cơ sở hợp nhất Trung tâm TT&TK KH&CN và Trung tâm Ứng dụng TB KH&CN trực thuộc Sở KH&CN
26 1462/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật TĐC vào Trung tâm PT&KN trực thuộc Sở KH&CN
27 17/2019/QĐ-UBND 17/04/2019 Quy chế Quản lý Chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định
28 31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
29 556/QĐ-UBND 25/02/2019 Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2019
30 10/2019/TT-BTC 20/02/2019 Hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
31 269/BKHCN-KHTC 14/02/2019 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
32 407/QĐ-UBND 01/02/2019 Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định
33 13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
34 17/2018/TT-BKHCN 10/12/2018 Thông tư Quy định tiêu chuẩn , điều kiện , nội dung, hình thức thi xét thăng hạng chức danh , nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN
35 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
36 15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN
37 14/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Thông tư ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế
38 3864/QĐ-UBND 02/11/2018 Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành , TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực SHTT của Sở KH&CN
39 CÔNG BÁO/Số 953 + 954/Ngày 05-10-2018 05/10/2018 Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
40 13/2018/TT-BKHCN 05/09/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ TRONG Y TẾ
41 63/2018/TT-BTC 30/07/2018 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2018/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN ĐƯỢC HÌNH THÀNH THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
42 04/VBHN-VPQH 29/06/2018 LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
43 76/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
44 24/2018/NĐ-CP 27/02/2018 Nghị định quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
45 83/2017/QĐ-UBND 22/12/2017 BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LẬP DỰ TOÁN, PHÂN BỔ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
46 07/2017/QH14 19/06/2017 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội
47 05/2017/TT-BKHCN 20/05/2017 QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THÔNG TƯ SỐ 13/2015/TT-BKHCN NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 23/2010/TT-BKHCN NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ
48 19-2017/NQ-CP 06/02/2017 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
49 59/2015/QĐ-UBND 31/12/2016 Quy định của UBND tỉnh Bình Định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo
50 287/2016/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu,chế đọ thu, nộp ,quản lý sử dung phí ,lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
51 37/2016/QĐ-UBND 15/07/2016 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH
52 36 /2016/QD-UBND 08/07/2016 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
53 06/2016/TT-BKHCN 22/04/2016 Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
54 02/2016/TT-BKHCN 25/03/2016 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế”
55 28/2015/TT-BKHCN 30/12/2015 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế”
56 13/2015/TT-BKHCN 21/07/2015 Hướng dẫn đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ
57 34/2014/TT-BKHCN 27/11/2014 Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ
58 25/2014/TT-BKHCN 08/10/2014 Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
59 22/2014/TT-BKHCN 25/08/2014 Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
60 64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
61 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 09/06/2014 Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
62 42/2013/QH13 05/12/2013 Luật tiếp công dân
63 25/2018/QH14 05/12/2013 Luật tố cáo
64 107/2013/NĐ-CP 20/09/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
65 307/qđ-Ttg 28/02/2013 Phát triển điện hạt nhân đến năm 2020
66 24/202/TTBKHCN 04/12/2012 Hướng dẫn lập và phê duyệt ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh
67 02/2011/QH13 11/11/2011 Luật khiếu nại
68 16/2011/QĐ-UBND 15/07/2011 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
69 23/2010/TT-BKHCN 29/12/2010 Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
70 08_2010_TT-BKHCN 22/07/2010 Hướng dẫn về việc khai báo,cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ
71 18/2008/QH12 03/06/2008 LUẬT Năng lượng nguyên tử