Quay lại

Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

20/10/2020 : 02:10

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 Công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định.