Sở Khoa học và Công Nghệ Bình Định

Địa chỉ : 208 Diên hồng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thaoị : 0256.3892319

Email : lienhe@skhcn.binhdinh.gov.vn

GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO

Văn bản: Góp ý dự thảo Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ


Họ tên : ngọc
Địa chỉ : test
Điện thoại: 123123
Email: khoachip1@gmail.com
Nội dung:: test