Video Khoa học & Công nghệ


video
Chuyên mục KH&CN tháng 9 năm 2023 (Giới thiệu ngày hội thiên văn cộng đồng)
video
Chuyên mục KH&CN tháng 8 năm 2023 (Sự kiện 30 năm thành lập hội gặp gỡ VN)
video
Bàn giao sản phẩm 2 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh
video
Chuyên mục KH&CN tháng 7 năm 2023
video
Chuyên mục KH&CN tháng 6 năm 2023
video
Khai mạc ngày hội Khởi nghiệp ĐMST tỉnh Bình Định lần thứ IV
video
Dấu Ấn sự kiện tuần lễ Nasa Việt Nam tại Bình Định
video
Hoạt động trải nghiệm và khám phá tại Trung tâm KPKH & ĐMST
video
Khai mạc tuần lễ Nasa Việt Nam tại Bình Định
video
Giới Thiệu VIETNAM SPACE WEEK
video
Hội thảo "“Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển bền vững”
video
Chuyên mục KH&CN tháng 5 năm 2023