Quay lại

Nhiệm vụ của Ủy viên BCĐ Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 là Giám đốc Sở KH&CN

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/05/2024 : 09:05

Theo đó, Quy chế quy định về Phạm vi đối tượng áp dụng; Nguyên tắc làm việc; Cơ quan thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (Cơ quan thường trực bao gồm: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính): thường trực công tác điều phối hoạt động của Ban Chỉ đạo, Sở Nội vụ: thường trực công tác Cải cách hành chính,  Sở Thông tin và Truyền thông: thường trực công tác Chuyển đổi số, Công an tỉnh: thường trực công tác thực hiện Đề án 06; Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập 03 Tổ giúp việc chuyên trách về: Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06); Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo – Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (Phó Trưởng ban Thường trực – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,  Phó Trưởng ban phụ trách công tác điều phối hoạt động chung của Ban Chỉ đạo – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban phụ trách công tác thực hiện Đề án 06 - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban phụ trách công tác Cải cách hành chính ­- Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban phụ trách công tác Chuyển đổi số - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông); Nhiệm vụ, quyền hạn của các ủy viên Ban Chỉ đạo (Giám đốc các Sở: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh); Phương thức làm việc; Chế độ hội họp; Chế độ thông tin, báo cáo của Ban Chỉ đạo; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; Kinh phí hoạt động và Tổ chức thực hiện.

Cũng theo Quy chế này, đối với Ủy viên Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ, quyền hạn như sau: Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 tại cơ quan và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; gửi báo cáo kết quả thực hiện về các cơ quan Thường trực để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo. Trong đó, chú trọng tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây: Tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp mang tính tổng thể để tạo động lực sáng chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, đề xuất việc đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên lĩnh vực chuyển đổi số; ưu tiên phân bổ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho chuyển đổi số gắn với thực hiện Đề án 06. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp thuộc lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn triển khai áp dụng. Theo dõi, quản lý, tham mưu, đề xuất việc cải thiện kết quả hằng năm của tỉnh đối với “Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương” (Chỉ số PII). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TRÀ GIANG

 

Tin liên quan