Quay lại

Hướng dẫn nộp hồ sơ công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh hoặc phạm vi ảnh hưởng toàn quốc năm 2023 phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

16/06/2024 : 15:06

Căn cứ Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Bình Định và Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND;
Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh và Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định.
Để việc công nhận sáng kiến phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Bình Định hàng năm thực hiện đúng thời gian quy định, Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh xin thông báo đến các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh (sau đây gọi chung là đơn vị) triển khai, lập kế hoạch xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở và thực hiện thủ tục đề nghị công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh hoặc phạm vi ảnh hưởng toàn quốc năm 2023 như sau:
1. Đối tượng nộp hồ sơ:
- Hội đồng Sáng kiến tỉnh nhận hồ sơ của cá nhân, đơn vị có sáng kiến (là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp công tác, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) đề nghị công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh hoặc phạm vi ảnh hưởng toàn quốc để làm căn cứ đề nghị xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất của Chủ tịch nước.
- Hội đồng Sáng kiến tỉnh chỉ nhận hồ sơ đối với các sáng kiến đã được công nhận là sáng kiến cấp cơ sở.
- Đối với đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua các cấp và khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng là đề tài khoa học đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền nghiệm thu từ mức đạt trở lên. Đối tượng được công nhận có đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng là Chủ nhiệm đề tài và người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài.
2. Thời gian nhận hồ sơ:
Thực hiện theo quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo thời gian nhận hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh như sau:
- Đợt 01: Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 01/3/2024 (đối với khối ngành kinh tế - xã hội);
- Đợt 02: Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 01/7/2024 (chỉ nhận hồ sơ đối với hệ thống giáo dục quốc dân).
Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm về việc nộp hồ sơ bị chậm trễ (nếu có).
3. Cách thức tiến hành:
- Cơ quan, đơn vị tiến hành tổ chức họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở đánh giá, công nhận sáng kiến cấp cơ sở cho các cá nhân có đơn đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở theo các tiêu chí sau (tham khảo Điều 3 Điều lệ Sáng kiến và Điều 4 Thông tư 18/2013/TT-BKHCN):
     + Tính mới (tại phạm vi cơ sở);
     + Đã được áp dụng hoặc dùng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực.
* Lưu ý:
     (1). Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến đối với các giải pháp đã được áp dụng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Điều lệ Sáng kiến “Đối với giải pháp đã được áp dụng, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến là 01 năm kể từ ngày sáng kiến được đưa vào áp dụng lần đầu”.
     (2). Việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, công nhận.
- Sau khi có kết quả công nhận là sáng kiến cấp cơ sở, Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xét khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, thông báo cho các cá nhân tại đơn vị làm hồ sơ và tổng hợp trình cho Hội đồng Sáng kiến tỉnh khi xét thấy sáng kiến đã được công nhận cấp cơ sở có khả năng/phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh hoặc phạm vi ảnh hưởng toàn quốc (Thành phần hồ sơ được gửi kèm theo công văn này).
4. Thành phần hồ sơ:
a) Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh hoặc phạm vi ảnh hưởng toàn quốc gồm các mục:
+ Tờ trình công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh hoặc phạm vi ảnh hưởng toàn quốc năm 2023 trong đó nêu rõ số lượng sáng kiến đề nghị công nhận và có tóm tắt từng sáng kiến kèm theo (theo mẫu số 1);
+ Đơn đề nghị công nhận sáng kiến (theo mẫu số 2);
+ Bản thuyết minh, mô tả sáng kiến (theo mẫu số 3);
+ Giấy chứng nhận sáng kiến cấp cơ sở (theo mẫu quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN) hoặc Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở.
+ Các tài liệu liên quan để chứng minh về phạm vi ảnh hưởng của tác giả (nếu có).
Các hồ sơ được đóng tập, có dàn bìa cho mỗi sáng kiến.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
c) Hình thức nộp:
Các tác giả (đồng tác giả) nộp hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh hoặc phạm vi ảnh hưởng toàn quốc gửi hồ sơ trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định). Đồng thời tiến hành khai báo trực tuyến tại website của Sở Khoa học và Công nghệ địa chỉ http://skhcn.binhdinh.gov.vn (Mục Quản lý Sáng kiến - Sáng tạo)
5. Thông báo kết quả
- Cá nhân, đơn vị có thể theo dõi kết quả công nhận sáng kiến, Giấy chứng nhận sáng kiến trực tiếp trên website của Sở Khoa học và Công nghệ. Thời gian thông báo kết quả là 15 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ họp của Hội đồng Sáng kiến tỉnh.
- Sở Khoa học và Công nghệ sẽ gửi Giấy Chứng nhận sáng kiến (02 bản gốc) cho đơn vị nộp hồ sơ (không gửi riêng cho từng cá nhân).
Nếu cần thông tin chi tiết, Quý đơn vị vui lòng liên hệ ông Nguyễn Quốc Bảo, Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ (Điện thoại: 0256.3523621 hoặc 0935892301) để được hướng dẫn.


Tin liên quan