Quay lại

V/v mời tham gia Sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

06/09/2023 : 08:09

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:             /TB-SKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày       tháng     năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

V/v mời tham gia Sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Việt Nam năm 2023

             

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Thư mời về việc tham gia “Sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023” tại tỉnh Quảng Ninh do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức sẽ diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến quý Doanh nghiệp KH&CN thuộc tỉnh các nội dung và thông tin liên quan đến chương trình sẽ diễn ra từ ngày 29 đến 30/9/2023 (Đính kèm Thư mời và thông tin sự kiện theo thông báo này).

Thủ tục đăng ký và thắc mắc xin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, ông Võ Lý Nguyên Bảo – Số di động 0982.848.197

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến quý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, có nhu cầu đăng ký tham gia Chương trình này./.

 

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp KH&CN thuộc tỉnh;

- Website Sở;

- Lưu VT, QLCN.

 GIÁM  ĐỐC

 

 

 

 

 

Lê Công Nhường

 

 

 

File đính kèm:

V/v tham gia “Sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023” tại tỉnh Quảng Ninh :Tải về
 

Nội dung chương trình : tải về

 Tin liên quan