Quay lại

Biểu mẫu thuyết minh nhiệm vụ Quỹ gen.

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/11/2022 : 09:11

Thành phần hồ sơ:
- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ Quỹ gen theo Mẫu A-ĐĐK.
- Thuyết minh theo Mẫu B1-TMĐTCN.
- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ nhiệm vụ KH&CN
cấp tỉnh theo Mẫu C1-LLTC.
- Lý lịch khoa học của các cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN theo
Mẫu C2-LLCN.
- Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (nếu có)
theo Mẫu D-PHNC.

Tin liên quan