Quay lại

Nội quy thi phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng năm 2022

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

10/06/2022 : 08:06

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-SKHCN ngày 04/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022; Kế hoạch số 173/KH-SKHCN ngày 14/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 07/TB-HĐTDVC ngày 08/6/2022 và Thông báo số 08/TBHĐTDVC ngày 08/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng năm 2022.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở thông báo Nội quy thi phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng năm 2022 (gọi tắt là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN)

(Có Nội quy kèm theo)

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở thông báo và yêu cầu thí sinh, các thành viên tham gia tổ chức thi phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN nghiêm túc thực hiện.

Xem toàn bộ thông báo tại đây.
 

Tin liên quan