GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO

STT Tên văn bản
1 THÔNG TƯ Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ Tải về
2 PHỤ LỤC 1 MẪU KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG, LƯU GIỮ VÀ VẬN CHUYỂN Tải về
3 PHỤ LỤC 2 MẪU KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG, LƯU GIỮ VÀ VẬN CHUYỂN Tải về
4 ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 Tải về
5 V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Bình Định Tải về
Gửi nội dung góp ý
Danh sách các góp ý
STT Văn bản góp ý Người góp ý
1 ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 Võ Ngọc Anh