Công tác thanh tra KH&CN

STT Số quyết định Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 340/QĐ-SKHCN 05/11/2019 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2019 Tải về
2 322/QĐ-SKHCN 21/10/2019 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2019 Tải về
3 290/QĐ-SKHCN 30/09/2019 Thanh tra hành chính về trách nhiệm thủ trưởng cơ quan đơn vị chấp hành pháp luật về khiếu nại,tố cáo về phòng chống tham nhũng tải về
4 277/QĐ-SKHCN 09/09/2019 Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện , điện tử Tải về
5 243/QĐ-SKHCN 19/08/2019 Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện , điện tử tải về
6 170/QĐ-SKHCN 10/06/2019 QĐ thanh tra về việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN năm 2019 Tải về
7 131/QĐ-SKHCN 02/05/2019 Thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân năm 2019 Tải về
8 45/QD-SKHCN 04/03/2019 QĐ-2019-03 thanh tra về TCĐLCL xăng dầu 2019 Tải về
9 316/QD-SKHCN 12/11/2018 Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn xác minh tố cáo Tải về
10 257/QĐ-SKHCN 26/09/2018 V/v thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2018 Tải về
STT Số kết luận Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 895/KL-SKHCN 29/11/2019 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2019 Tải về
2 734/KL-SKHCN 07/10/2019 Về trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 tải về
3 717/KL-SKHCN 01/10/2019 Kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện , điện tử tải về
4 450/KL-SKHCN 01/07/2019 KL thanh tra về việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN năm 2019 Tải về
5 377/KL-SKHCN 03/06/2019 Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân năm 2019 Tải về
6 220/KL-SKHCN 03/04/2019 KL-2019-04 thanh tra về TCĐLCL xăng dầu 2019 Tải về
7 761/KL-SKHCN 15/11/2018 Kết luận nội dung tố cáo đói với cửa hàng xăng dầu Sáu vũ Tải về
8 718/KL-SKHCN 02/11/2018 V/v thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2018 Tải về
9 613/KL SKHCN 28/09/2018 Về quản lý,tổ chức thực hiện chương trình Nông thôn Miền núi giai đoạn 2011 đến nay Tải về
10 614/KL SKHCN 28/09/2018 V/v thanh tra chuyên ngành về quản lý,tổ chức thực hiện chương trình Nông thôn Miền núi giai đoạn 2011 đến nay Tải về
STT Số kế hoạch Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 40/KH-SKHCN 21/01/2020 Chương trình kế hoạch công tác phong chống tham nhũng năm 2020 Tải về
2 722/KH-SKHCN 02/10/2019 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2020” của Sở Khoa học và Công nghệ tải về
3 718/KH-SKHCN 02/10/2019 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2021” của Sở Khoa học và Công nghệ Tải về
4 87/KH SKHCN 18/02/2019 Chương trình kế hoạch công tác phong chống tham nhũng năm 2019 Tải về
5 131/KH SKHCN 18/10/2018 Chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của Sở KHCN đến năm 2020 Tải về
6 102/KH SKHCN 14/03/2018 Chương trình kế hoạch công tác phong chống tham nhũng năm 2018 Tải về