Công tác thanh tra KH&CN

STT Số quyết định Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 257/QĐ-SKHCN 26/09/2018 V/v thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2018 Tải về
2 205/QĐ SKHCN 15/08/2018 V/v thanh tra chuyên ngành về quản lý,tổ chức thực hiện chương trình Nông thôn Miền núi giai đoạn 2011 đến nay Tải về
3 145/QĐ-SKHCN 18/06/2018 Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,nhãn hàng hóa và mã vạch đối với sản phẩm,hàng hóa Tải về
4 115/QĐ SKHCN 15/05/2018 Quyết định thanh tra việc kinh doanh xăng dầu năm 2018 QĐ Thanh tra
STT Số kết luận Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 718/KL-SKHCN 02/11/2018 V/v thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2018 Tải về
2 613/KL SKHCN 28/09/2018 Về quản lý,tổ chức thực hiện chương trình Nông thôn Miền núi giai đoạn 2011 đến nay Tải về
3 614/KL SKHCN 28/09/2018 V/v thanh tra chuyên ngành về quản lý,tổ chức thực hiện chương trình Nông thôn Miền núi giai đoạn 2011 đến nay Tải về
4 444/KL-SKHCN 17/07/2018 Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,nhãn hàng hóa và mã vạch đối với sản phẩm,hàng hóa Tải về
5 327/KL SKHCN 11/06/2018 Kết luận thanh tra việc kinh doanh xăng dầu năm 2018 Kết luận Thanh tra
STT Số kế hoạch Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 131/KH SKHCN 18/10/2018 Chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của Sở KHCN đến năm 2020 Tải về
2 102/KH SKHCN 14/03/2018 Chương trình kế hoạch công tác phong chống tham nhũng năm 2018 Tải về