Công tác thanh tra KH&CN

STT Số quyết định Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 115/QĐ SKHCN 15/05/2018 Quyết định thanh tra việc kinh doanh xăng dầu năm 2018 QĐ Thanh tra
STT Số kết luận Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 327/KL SKHCN 11/06/2018 Kết luận thanh tra việc kinh doanh xăng dầu năm 2018 Kết luận Thanh tra