Quá trình phát triển Quá trình phát triển

I. Lịch sử hình thành

Sở Khoa học và Công Nghệ Bình Định tiền thân là Ban Khoa học và Kỹ thuật Nghĩa Bình được thành lập tại Quyết định số 18/QĐ-UB của UBND tỉnh Nghĩa Bình ngày 04/03/1978 .

Năm 1988, Uỷ Ban KH&KT Nghĩa Bình được đổi tên thành Ban Khoa học và Kỹ thuật Nghĩa Bình.

Tháng 7/1989 tách tỉnh Nghĩa Bình thành hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi. Ban Khoa học và Kỹ thuật Nghĩa Bình có tên gọi mới là Ban Khoa học và Kỹ thuật Bình Định.

Ngày 28/9/1993 Đổi tên Ban Khoa học và Kỹ thuật Bình Định thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bình Định.

Ngày 19/8/2003 đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bình Định thành Sở Khoa học và Công nghệ (QĐ số 148/2003/QĐ-UB).

II. Lãnh đạo SKHCN qua các thời kỳ:

- Từ  năm 1983 đến tháng 2000

Trưởng Ban

 1.Vũ Sông Trà

2. Phó Chủ Tịch UBND tỉnh kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban: KS Chung Hường

3. TS Nguyễn Văn Thuận

4. KS. Phạm Hữu Tôn

Phó Trưởng ban :

1. TS Nguyễn Chắc

2. TS Nguyễn Chắc

3.  KS Phạm Hữu Tôn (1986)

4. PGS TS Trần Bình (1985)

5.  TS Nguyễn Chắc

Tháng 7/1989

1. Trưởng Ban :              PGS TS. Trần Bình

2. Phó Trưởng Ban:       TS. Võ Văn Lược

3. Phó Trưởng Ban kiêm Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng: KS Hà Văn Sâm từ ngày 30/10/1990.

Tháng 9/1993

1. Trưởng Ban – Giám đốc Sở:               TS. Võ Văn Lược

2. Phó Trưởng Ban – Phó GĐ Sở:          KS. Hà Văn Sâm (từ 1993 đến 2001)

3. Phó Trưởng Ban – Phó Giám đốc Sở: KS. Võ Xuân Thanh

4. Phó Giám đốc Sở:                  KS. Tô Văn Thái (từ 09/1996 đến 09/2003)

- Từ năm 2001 – 2005:

Giám đốc Sở:                          TS. Man Ngọc Lý (từ 01/05/2001)

Phó Giám đốc Sở:                    KS. Võ Xuân Thanh (từ 1991 đến 4/2005)

Phó Giám đốc Sở:                    KS. Tô Văn Thái (từ 09/1996 đến 09/2003)

- Từ năm 2005 - 2007:

Giám đốc Sở:                          TS. Man Ngọc Lý

Phó Giám đốc Sở:                    TS. Võ Ngọc Anh (từ ngày 25/11/2005)

Phó Giám đốc Sở:                    CN. Nguyễn Văn Minh (từ 5/12/2005)

- Từ 2/2007 – 3/2008 :

Phó Giám đốc Phụ trách :          TS. Võ Ngọc Anh

Phó Giám đốc Sở:                    CN. Nguyễn Văn Minh

- Từ 4/2008 – 6/2010:

Giám đốc Sở:                          ThS. Trần Thị Thu Hà

Phó Giám đốc Sở:                    TS. Võ Ngọc Anh

Phó Giám đốc Sở:                    CN. Nguyễn Văn Minh

- Từ 7/2010 – 11/2010:

Giám đốc Sở:                          ThS. Trần Thị Thu Hà

Phó Giám đốc Sở:                    TS. Võ Ngọc Anh

Phó Giám đốc Sở:                    TS. Lê Công Nhường

- Từ 12/2010 – 8/2014:

Phó Giám đốc phụ trách Sở: TS. Võ Ngọc Anh

Phó Giám đốc Sở: TS. Lê Công Nhường

Phó Giám đốc Sở: ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh

- Từ 9/2014 – 6/2015:

Giám đốc Sở:                 TS. Lê Công Nhường

Phó Giám đốc Sở:        ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh

- Từ 6/2015 – 6/2017:

Giám đốc Sở:                 TS. Lê Công Nhường

Phó Giám đốc Sở:        ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Giám đốc Sở:         ThS. Nguyễn Hữu Hà

- Từ 6/2017 – 9/2018:

Giám đốc Sở:                 TS. Lê Công Nhường

Phó Giám đốc Sở:        ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Giám đốc Sở:         ThS. Nguyễn Hữu Hà

Phó Giám đốc Sở:         Trần Đình Chương

- Từ 9/2018 –đến nay:

Giám đốc Sở:                 TS. Lê Công Nhường

Phó Giám đốc Sở:         ThS. Nguyễn Hữu Hà

Phó Giám đốc Sở:         Trần Đình Chương

III. Những thành tích của Sở Khoa học và Công Nghệ Bình Định:

- Huân chương Lao động hạng Ba (QĐ 275/2006/CTN ngày 22/2/2006).