Quay lại

Nội dung thông tin chỉ đạo, điều hành

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 – 2025

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ số/chính quyền số năm 2021.

Quy chế tổ chức và hoạt động Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định

Báo cáo công tác xây dựng chính quyền điện tử Quý 3 năm 2020.

Báo cáo công tác xây dựng chính quyền điện tử Quý 2 năm 2020.

Báo cáo công tác xây dựng chính quyền điện tử Quý 1 năm 2020.

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020

Thành lập ban biên tập trang thông tin điện tử tổng hợp SKHCN

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kh&CN của Thủ Tướng chính phủ :File kèm theo

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018

Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Quy chế sử dụng thư điện tử trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ

Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử trong hoạt động của Sở KH&CN Bình Định.

Quy chế quản lý, vận hành và duy trì Cổng thông tin điện tử tổng hợp của Sở KH&CN

Kế hoạch số 57/KH-SKHCN ngày 19/01/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai phần mềm văn phòng điện tử

Công văn số 1147/ SKHCN-VP ngày 17/10/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai sử dụng văn bản điện tử được ký số trên Hệ thống văn phòng điện tử liên thông của tỉnh

Quyết định Ban hành "Quy chế bảo đảm an toàn thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ "

Quyết định ban hành "Quy chế giám sát an toàn thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ" 

Quyết định v/v phê duyệt cấp độ an toàn thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch Xây dựng chính quyền điện tử