Nghiên cứu - Trao đổi
 • Hội Cầu đường Việt Nam phát triển không ngừng

  Xuất bản :2018-07-16 00:00:00.0

  Được thành lập từ năm 1987, đến nay Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam đã không ngừng phát triển, hiện Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đã có 95 tổ chức thành viên, bao gồm 41 Hội thành viên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 20 tổ chức Hội cơ sở, Chi hội ở các cơ quan, đơn vị Trung ương, 29 Hội viên tập thể và 5 đơn vị trực thuộc (Viện, Tạp chí, Trung tâm...),. với số lượng gần 10.000 hội viên. Các công trình giao thông lớn của đất nước đều có sự tham gia và đóng góp có hiệu quả của tập thể hội viên của Hội.

 • Hội Nghề cá Việt Nam kiến nghị về khai thác xa bờ

  Xuất bản :2018-07-11 00:00:00.0

 • Liên hiệp Hội Khánh Hòa 30 năm phát triển

  Xuất bản :2018-07-10 00:00:00.0

 • Ghi nhận từ mô hình Liên hiệp Hội cấp huyện tại Hà Tĩnh

  Xuất bản :2018-07-03 00:00:00.0

  Năm 2002, khi cả nước chỉ mới có 35 tỉnh thành trong cả nước thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) thì tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Liên hiệp Hội tại 11/11 huyện, thị. Như vậy, Hà Tĩnh đã góp phần không nhỏ vào công tác đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống tại địa phương.

 • Chủ thể cung cấp và tiếp cận thông tin cần mở rộng

  Xuất bản :2018-06-29 00:00:00.0

  Tiếp cận thông tin sẽ có tác dụng giúp cho người dân trong việc nhận thức rõ tầm quan trọng của thông tin và quyền tiếp cận thông tin trong đời sống thường nhật của người dân, để mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng như nhau trong việc tìm kiếm hạnh phúc của họ trong các nguồn thông tin khác nhau chứa đựng trong các cơ quan nhà nước, trừ những thông tin liên quan đến bí mật quốc gia.

 • Hội KHKT Cầu đường Việt Nam Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

  Xuất bản :2018-06-27 00:00:00.0

  Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam được thành lập từ năm 1994, với chức năng nhiệm vụ là tư vấn, phản biện xã hội và dịch vụ kỹ thuật, đến này Hội đã không ngừng phát triển, đặc biệt nhiệm vụ tư vấn phản biện luôn được Hội đặt lên hàng đầu.

 • Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

  Xuất bản :2018-06-22 00:00:00.0

  Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ dân tộc.

 • Phú Yên Phát huy việc giám sát việc thực hiện, chuyển giao, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào thực tiễn

  Xuất bản :2018-06-22 00:00:00.0

  Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện, chuyển giao, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đối với đời sống kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; trong những năm gần đây, tỉnh Phú Yên luôn chú trọng trong việc triển khai nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào sản xuất, góp phần làm tăng năng suất và giá trị sản phẩm. Việc ứng dụng KHCN luôn được các cấp các ngành quan tâm, đặc biệt là đội ngũ trí thức của Tỉnh. Vì vậy,Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan chức hoạt động giám sát công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ của các đơn vị nhằm góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Nhân rộng và kết nối Sáng kiến vì cộng đồng

  Xuất bản :2018-06-01 00:00:00.0

  Đây là mục đích của Hội thảo chia sẻ các sáng kiến vì cộng đồng: Nhân rộng và kết nối được Bộ Biên tập Tạp chí cộng sản, Bộ Khoa học công nghệ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 1/6, tại Hà Nội.

 • Giảm phát thải khí nhà kính

  Xuất bản :2018-05-17 00:00:00.0

  Trong giai đoạn 2001 - 2010, kinh tế Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định. Các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển khá. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế cũng như những bước đi lên trong đời sống xã hội, Việt Nam đang ngày càng gia tăng lượng KNK phát thải trong tất cả các lĩnh vực.