Cơ chế chính sánh của Đảng và Nhà nước đối với Liên hiệp Hội Việt Nam

Xuất bản : Đăng lúc: Thứ hai - 25/12/2017 15:22 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên
Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Đây là hội thảo khoa học do Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) tổ chức tại Hà Nội ngày 25/12 do ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí, ông Lê Công Lương – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng LHHVN chủ trì. Đến dự hội thảo có đại diện lãnh đaọ các Hội ngành Trung ương, các nhà khoa học trong hệ thống LHHVN.

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Trình bày báo cáo tổng kết tại hội thảo, ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí LHHVN đã tóm tắt nội dung đánh giá như công tác thể chế hóa các chủ trương chính sánh của Đảng, Nhà nước, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và nhữn kiến nghị đề xuất đối với Cơ chế của chính sánh của Đảng và Nhà nước đối với Liên hiệp Hội Việt Nam.

 Ông Phạm văn Tân cho biết, Liên hiệp Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động về chuyên môn như tư vấn, phản biện và giám định xã hội; khoa học, công nghệ và môi trường; truyền thông và phổ biến kiến thức. Trong đó, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đóng vai trò quan trọng. Sau Chỉ thị 42, nhất là Quyết định 14 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động tham mưu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội của liên hiệp hội địa phương và các hội ngành toàn quốc được triển khai mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, đạt được nhiều thành tích có ý nghĩa đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Trong những năm qua, với chức năng tập hợp trí thức, các hội thành viên đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước. Hoạt động TV,PB&GĐXH của các hội thành viên cùng với  hoạt động chung của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, đáng tin cậy giúp Đảng và Nhà nước khi xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến KH&CN.

A2

Đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đồng thời kiến nghị  Đảng, Nhà nước cần tăng cường công tác chỉ đạo, ban hành những văn bản pháp luật và quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội Việt Nam trong tình hình mới ở các cấp uỷ và chính quyền; cũng như các hoạt động đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền.

Tiếp tục chỉ đạo và có giải pháp phù hợp nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương về vị trí, vai trò của các hội trí thức, đặc biệt là về Liên hiệp hội Việt Nam trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Hằng năm, những người đứng đầu cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp có trách nhiệm định kỳ tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, đối thoại với trí thức về những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của quốc gia và của địa phương.

 Để Liên hiệp Hội Việt Nam thực sự trở thành một bộ phận tham mưu tin cậy của Đảng và Nhà nước, là cánh tay nối dài của đảng, nhà nước nhất là đối với công tác vận động trí thức, phản biện và giám định xã hội, Đảng cần ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm ổn định tổ chức và ổn định tư tưởng trong giới trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam, các văn bản chỉ đạo này cần được Quốc hội và Nhà nước thể chế hóa thông qua các điều luật và các nghị định cụ thể.

Đồng thời các cấp chính quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong đó quy định rõ địa vị pháp lý, thống nhất tổ chức bộ máy, đảm bảo (không phải là hỗ trợ, giúp đỡ) kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương hoạt động có hiệu quả theo nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; tạo điều kiện để các hội của trí thức thực hiện các dịch vụ công, tham gia cấp chứng chỉ hành nghề, giám sát hoạt động nghề nghiệp; chỉ đạo tổ chức các diễn đàn, tạo môi trường khuyến khích trí thức bày tỏ suy nghĩ và tích cực đóng góp ý kiến hoàn thiện các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách liên quan đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Nhà nước bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như các tổ chức chính trị - xã hội khác; xây dựng cơ chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tham gia các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, nhằm bảo đảm môi trường thuận lợi để phát huy sức sáng tạo của trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghiên cứu, ban hành Luật phổ biến kiến thức, Luật kỹ sư hành nghề chuyên nghiệp…

A3

Ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí, trình bày nội dung quá trình thể chế hóa các văn bản của Đảng, Nhà nước đối với LHHVN

Ngoài ra, các đại biểu đều cho rằng: Chính phủ cần nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, trong đó có việc bảo đảm ổn định tổ chức và kinh phí, các điều kiện vật chất cần thiết để Liên hiệp Hội Việt Nam hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh hiện nay rất cần thiết ban hành luật về hội với quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho hội hoạt động và phát triển, giúp nhà nước xã hội hóa các dịch vụ công, tham gia vào TVPB các công trình, dự án của đất nước.  Chỉ đạo các bộ, ngành nhất quán trong công tác quản lý đối với các tổ chức hội do Đảng và Nhà nước thành lập hoặc chỉ đạo thành lập (trong đó có Liên hiệp Hội Việt Nam). Thể chế hóa chủ trương của Đảng thành các quy định, chính sách cụ thể  theo hướng sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp (đưa các tổ chức do Đảng thành lập và chỉ đạo hoạt động như Liên hiệp Hội Việt Nam, khác với tính chất của các loại hội tự nguyện của công dân ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP); ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (luật hoặc nghị định điều chỉnh các tổ chức được Đảng xác định là tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội nghề nghiệp, các tổ chức có đảng đoàn); Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong đó quy định rõ địa vị pháp lý, thống nhất tổ chức bộ máy, đảm bảo (không phải là hỗ trợ, giúp đỡ) kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương hoạt động có hiệu quả theo nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; tạo điều kiện để các hội của trí thức thực hiện các dịch vụ công, tham gia cấp chứng chỉ hành nghề, giám sát hoạt động nghề nghiệp; chỉ đạo tổ chức các diễn đàn, tạo môi trường khuyến khích trí thức bày tỏ suy nghĩ và tích cực đóng góp ý kiến hoàn thiện các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách liên quan đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Nhà nước bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như các tổ chức chính trị - xã hội khác; xây dựng cơ chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tham gia các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, nhằm bảo đảm môi trường thuận lợi để phát huy sức sáng tạo của trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghiên cứu, ban hành Luật phổ biến kiến thức, Luật kỹ sư hành nghề chuyên nghiệp. Sớm sửa đổi Nghị định 45-NĐ/CP, đưa Liên hiệp Hội Việt Nam, các tổ chức do Đảng thành lập và chỉ đạo hoạt động ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Nghị định 45-NĐ/CP. Thực hiện chính sách đối xử đối với cán bộ công tác tại các tổ chức này ở Trung ương và địa phương bình đẳng như cán bộ, công chức trong các cơ quan khác trong hệ thống chính trị…

Nguồn:http://www.vusta.vn

Các tin bài khác