Quay lại

Hoạt động thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Sở KH&CN trong 9 tháng năm 2021

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/09/2021 : 08:09

Trong 9 tháng năm 2021, Thanh tra Sở KH&CN đã triển khai thực hiện 04 cuộc thanh tra và 02 cuộc kiểm tra chuyên ngành, với 27 tổ chức, 02 cá nhân được kiểm tra. Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu là tiêu chuẩn đo lường chất lượng; quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Qua thanh tra, đã phát hiện 09 tổ chức có hành vi vi phạm về đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chuyển hồ sơ, đề nghị Thanh tra sở xử lý 01 cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy có chất lượng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 75.287.250 đồng.

Khảo sát thực trạng đo lường tại Công ty Petrolimex Bình Định/ ảnh Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Được sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh và của Giám đốc Sở, Thanh tra sở đã chủ động phối hợp tốt với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở và các sở, ban, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, đảm bảo đúng quy định của pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước tại địa phương.

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN đã chỉ đạo Thanh tra sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng dừng triển khai thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 đối với các doanh nghiệp theo hướng tháo gỡ khó khăn, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động ổn định, khôi phục sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, Thanh tra sở triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch theo Công văn điều chỉnh nhiệm vụ, kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 đã được Giám đốc Sở phê duyệt; Triển khai công tác thanh tra đột xuất theo chỉ đaọ của Bô ̣KH &CN, UBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh và chỉ đạo của Giám đốc Sở. Tiếp tục cập nhật, cung cấp thông tin và tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở biết và thực hiện. Đề xuất, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch đã đăng ký năm 2021. Cử đại diện tham gia phối hợp với các Đoàn thanh, kiểm tra của các sở, ban, ngành, đơn vị khi có công văn đề nghị phối hợp.

Tin Lê Tuấn

 

Tin liên quan