Quay lại

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/04/2021 : 06:04

Thực hiện Thông báo số 493/TB-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025, thực hiện từ năm 2022.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu căn cứ vào mục tiêu, nội dung của Chương trình Nông thôn miền núi, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đăng ký đề xuất dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Một số lưu ý khi đề xuất đặt hàng:

1. Yêu cầu chung:

- Các đề xuất dự án phải bám sát mục tiêu, nội dung của Chương trình Nông thôn miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015.

- Các đề xuất dự án phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố nhằm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào thuộc vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số ở địa phương.

- Các dự án đề xuất phải đảm bảo tính khả thi, khả năng nhân rộng mô hình, sản phẩm ứng dụng cụ thể trên địa bàn.

2. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất:

a. Hồ sơ đề xuất dự án phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 07, bao gồm:

- Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA);

- Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKH);

- Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu 1.4-HĐTCHTCN);

- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ (Quyết định ban hành tiến bộ kỹ thuật hoặc Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và biên bản nghiệm thu khi kết thúc nhiệm vụ kèm theo phụ lục các quy trình công nghệ được ban hành kèm theo tiến bộ kỹ thuật hoặc là kết quả của nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu).

b. Công nghệ lựa chọn để ứng dụng, chuyển giao đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư 07, bao gồm:

- Hướng vào giải quyết những vấn đề có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của nơi thực hiện dự án và bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái; phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế của vùng miền, địa phương và mục tiêu của Chương trình Nông thôn miền núi;

- Tiến tiến, có tính mới và hiệu quả hơn so với công nghệ hiện có đang áp dụng rộng rãi tại địa phương;

- Được công nhận là tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc được tạo ra từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia đã được đánh giá, nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cho phép ứng dụng chuyển giao.

c. Dự toán kinh phí thực hiện dự án được xây dựng theo quy định của Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình và các quy định khác có liên quan.

Hồ sơ đăng ký gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định (số 208 - Diên Hồng  - Tp. Quy Nhơn) trước ngày 22/3/2021 để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và tổ chức xác định nhiệm vụ cho các đề xuất dự án, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các dự án đề xuất đặt hàng gửi Bộ Khoa học và Công nghệ./.  

Xem toàn bộ thông báo tại đây

Tin liên quan