Quay lại

Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/04/2021 : 06:04

Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Tải toàn bộ kết luận tại đây

Tin liên quan