Quay lại

Về việc góp ý các dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày đăng : 06/09/2017, 04:36 PM | Lượt xem : 1402

Thực hiện Công văn số 8925/BTC-QLCS ngày 04/7/2017 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến về các dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Để triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2018) hiệu quả, kịp thời và đồng bộ, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện gồm:
1. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản ly, sử dụng tài sản công.
2. Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
3. Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
4. Nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
5. Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao.
6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị.
(Tài liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và trang thông tin tài sản nhà nước – ww.taisancong.vn)
Đề nghị Quý đơn vị có ý kiến tham gia bằng văn bản về dự thảo nêu trên và gửi về Vụ Tài chính trước ngày 27/7/2017 để tổng hợp ý kiến góp ý và trả lời Bộ Tài chính.
Trân trọng cảm ơn./.

Các tin bài khác