Quay lại

Đề nghị góp ý cho Dự thảo quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày đăng : 14/06/2019, 02:30 PM | Lượt xem : 1676

    Căn cứ Chương trình Công tác trọng tâm năm 2019 được ban hành theo Quyết định số 72/QĐ-  UBND ngày 09/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và hoàn thiện nội dung dự thảo Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh(bao gồm: dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh).

    Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn, các hiệp hội doanh nghiệp có ý kiến tham gia bằng văn bản và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 28/06/2019 theo địa chỉ:

    Sở Khoa học và Công nghệ (số 208 Diên Hồng, Thành phố Quy Nhơn);

    Điện thoại: 02563.523621; Fax: 02563.523661,

    Email: hoann@skhcn.binhdinh.gov.vn;

File kèm theo:

DU-THAO-TO-TRINH-UBND-TINH.doc

DU-THAO-QD-l2.docx

DU-THAO-NQ-l2.docx

CV-GOP-Y-LAN-2.docx

Các tin bài khác