Quay lại

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở


Nguyễn Ngọc Hoá


- Chức vụ: Phó trưởng phòng 

- Điện thoại: 0934 992 706

 

 

Nguyễn Quốc Bảo

- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0935 892 301


Nguyễn Thái

- Chức vụ: chuyên viên

 

- Điện thoại: 0979 447 001