Quay lại

Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ

ThS.Huỳnh Xuân Trường

- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0903570656

Nguyễn Ngọc Hoá

- Chức vụ: Phó trưởng phòng 

- Điện thoại: 0934 992 706

 

Hồ Thị Thùy Trinh

- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0906 714 609


Võ Lý Nguyên Bảo

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0982 848 197

Nguyễn Quốc Bảo

 

- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0935 892 301