Quay lại

Phòng Quản lý Chuyên ngành


ThS.Phan Thị Thủy


- Chức vụ: Trưởng phòng 

- Điện thoại: 0914417827

ThS.Nguyễn Tiến Nhựt


- Chức vụ: Phó trưởng phòng 

- Điện thoại: 0914 243 820


Tô Trần Thủy Vân


- Chức vụ: Chuyên viên. 

- Điện thoại: 0772 439 489

 

Ngô Tùng Lộc

- Chức vụ: Biên tập viên

- Điện thoại: 0918 730 210