Quay lại

Lãnh đạo sở

TS. Lê Công Nhường
Giám đốc Sở
ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh
Phó giám đốc Sở
ThS. Nguyễn Hữu Hà
Phó giám đốc Sở
ThS. Trần Đình Chương
Phó giám đốc Sở