Quay lại

Hướng dẫn về hồ sơ thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng : 12/08/2020, 08:54 AM | Lượt xem : 120

Căn cứ Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII kỳ họp thứ 12 ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Thc hin Quyết đnh s50/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 ca UBND tnh ban hành Quy đnh v mt schính sách h tr phát trin khoa hc và công nghtrên đa bàn tnh (gi tt là Quy đnh).

SKhoa hc và Công nghng dn vcác mu hsơ đưc quy đnh ti các Điu 11, 12, 13 và 14 ca Quy đnh,cthnhư sau:

1.Đơn đ nghh trkinh phí cho tt c các đi tưng: Phlc s1;

2.Báo cáo thuyết minh dkiến hiu quhot đng chuyn giao công nghbao gm các báo cáo vhiu qukinh tế và hiu qukhác tchuyn giao công nghi vi h trlãi sut vay sau khi thc hin d án đu tư): Phlc s 2;

3.Phiếu đ xut đt hàng nhim vkhoa hc và công ngh: Phlc s3;

4.Đơn đ nghvay vn đi vi đnghcho vay vn vi lãi sut ưu đãi, htrlãi sut vay đi vi phn chuyn giao công nghtrong dán đu tư: Ph lc s4.

Trong quá trình thc hin, nếu có khó khăn, vưng mc, đnghcác cá nhân, tchc, doanh nghip phn ánh v S Khoa hc và Công ngh đgii quyết kp thi.

Các tin bài khác