Quay lại

Công tác tuyên giáo với khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 21/05/2019, 08:23 AM | Lượt xem : 1297

Ngày nay, cùng với sự bùng nổ của cách mạng khoa học - công nghệ, vai trò của khoa học và công nghệ ngày càng tăng lên trong đời sống xã hội. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định vị trí, phương hướng phát triển khoa học và công nghệ nước ta là phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thật sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Do vậy, việc nâng cao nhận thức và đổi mới hoạt động trên lĩnh vực khoa học và công nghệ là điều kiện cơ bản để bảo đảm quá trình phát triển bền vững của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ông Huỳnh Văn Lợi , Phó Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Định trình bày tham luận tại buổi tọa đàm

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nêu rõ: "Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ và khoa học xã hội - nhân văn nhằm xây dựng các luận cứ khoa học phục vụ cho việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…. Xây dựng Bình Định trở thành điểm đến của các nhà khoa học trên thế giới và trong nước". Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, trong những năm qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương và của cán bộ, đảng viên, nhân dân về đóng góp tích cực của khoa học và công nghệ trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trong những năm qua, Trung ương và Tỉnh ủy đã ban hành một số nghị quyết, chỉ thị có liên quan đến khoa học và công nghệ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đã chủ động hướng dẫn các cấp ủy đảng và các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan trong khối khoa giáo tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về khoa học và công nghệ. Đồng thời, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các huyện ủy, thị ủy và thành ủy tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị về khoa học và công nghệ. 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban công tác khoa giáo định kỳ hàng quý nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị trên lĩnh vực khoa giáo, trong đó có công tác khoa học và công nghệ. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy và thành ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo định kỳ hàng quý và xem đây là tiêu chí thi đua - khen thưởng ngành Tuyên giáo của tỉnh. Qua đó, Ban Tuyên giáo các cấp nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo giải quyết kịp thời.
Thực hiện chức năng chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các hướng dẫn tuyên truyền, trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong các hội nghị giao ban các cơ quan báo chí hàng tháng và trong các báo cáo hàng tuần về công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, các tạp chí của tỉnh (trong đó có tạp chí Khoa học và Công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ, việc ứng dụng khoa học và kỹ thuật vào trong sản xuất kinh doanh, các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật.
Tuyên truyền trên bản tin Thông báo nội bộ: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, đầu nhiệm kỳ Tỉnh ủy đã ban hành các chương trình hành động liên quan đến khoa học và công nghệ, như: Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 20/10/2016 về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 20/10/2016 về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020. Sau khi các chương trình hành động này được ban hành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập và đăng trên bản tin Thông báo nội bộ (tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ Đảng) với số lượng phát hành 4.700 cuốn. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đăng một số bài viết về kết quả của Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ; kết quả ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào trong công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. 
Tuyên truyền miệng: Hiện nay, toàn tỉnh có 1.560 báo cáo viên và tuyên truyền viên của Đảng. Đội ngũ này vững vàng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và có kinh nghiệm công tác tuyên truyền miệng, góp phần quan trọng vào việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các thành tựu về ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là tuyên truyền những tiến bộ kỹ thuật phục vụ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn,… Sau khi các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh được ban hành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên để quán triệt cho đội ngũ báo cáo viên các cấp về Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở đó, các báo cáo viên tuyên truyền các nội dung này đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Đồng thời, tại các Hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mời lãnh đạo các sở, ngành thông tin những vấn đề về khoa học và công nghệ.
Qua việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các hoạt động thông tin, tuyên truyền về khoa học và công nghệ, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có những chuyển biến tích cực. Từ đó, quan tâm đầu tư và ứng dụng những thành tựu của khoa học và công nghệ vào trong các mặt của đời sống xã hội. Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng một số cây trồng, vật nuôi và sản phẩm hàng hóa, cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cung cấp một số luận cứ khoa học cho việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số giống cây trồng, giống vật nuôi có triển vọng đã được tuyển chọn bổ sung vào cơ cấu của tỉnh,… Mức chi cho khoa học và công nghệ từ ngân sách địa phương trong hai năm 2016, 2017 đạt mức bình quân 1,5% tổng chi thường xuyên ngân sách tỉnh. 
Những đóng góp quan trọng của khoa học và công nghệ đã mang lại những kết quả về kinh tế - xã hội, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ theo hướng tích cực. Những kết quả khả quan đó khẳng định vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thành tích chung có sự đóng góp tích cực của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác tham mưu cho cấp ủy và triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vai trò, đóng góp của khoa học và công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thưa các đồng chí!
Trong thời gian đến, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh; xác định phát triển khoa học và công nghệ là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra: Xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung.
Cuối cùng, chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu mạnh khỏe và thành đạt, chúc buổi Tọa đàm thành công tốt đẹp.
Xin cảm ơn!

Huỳnh Văn Lợi , Phó Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Định 
( Tham luận Tọa đàm "Đóng góp của KH&CN trong phát triển KT-XH của tỉnh") 
*Cổng điện tử Sở KH&CN  đặt tiêu đề) 

Các tin bài khác