Quay lại

Chỉ thị của BTV TU về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp ,không khai báo không theo quy định