Quay lại

Biểu mẫu thuyết minh nhiệm vụ KH&CN năm 2018.

Ngày đăng : 15/03/2018, 08:57 AM | Lượt xem : 2642

THÔNG BÁO

V/v xây dựng hồ sơ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
và phát triển công nghệ thực hiện trong kế hoạch năm 2018

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2018,

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị được phê duyệt giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong năm 2018 xây dựng Hồ sơ thực hiện theo phương thức giao trực tiếp theo các biểu mẫu sau

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Mẫu A-ĐĐK.

- Thuyết minh theo Mẫu B1-TMĐTCN (đối với các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, nông nghiệp, y dược) và theo Mẫu B2-TMĐTXH (đối với các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn).

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Mẫu C1-LLTC.

- Lý lịch khoa học của các cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN theo Mẫu C2-LLCN.

- Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (nếu có) theo Mẫu D-PHNC.

- Số lượng hồ sơ: 12 bộ

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN khẩn trương hoàn thành hồ sơ theo đúng mẫu quy định và nộp hồ sơ trước ngày 30/4/2018. Nếu quá thời hạn quy định nêu trên, đơn vị nào không thực hiện gởi hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ xem như đơn vị đó không thực hiện nhiệm vụ KH&CN./.      

Biểu mẫu

Tên biểu mẫu

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH

Mau+A-DDK.doc

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG  VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

Mau+B1-TMDTCN.doc

THUYẾT MINH NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP TỈNH

Mau+B2-TMDTXH.doc

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KH&CN CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH

Mau+C1-LLTC.doc

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH NHIỆM VỤ KH&CN

Mau+C2-LLCN.doc

GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH

Mau+D-PHNC.doc

 

Các tin bài khác