Quay lại

Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế